MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
VGS 17/06/2020 30/06/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGS của Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)<br>          - Thời gian thực hiện: 30/6/2020<br>          - Địa điểm thực hiện: <br>               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE từ ngày 30/6/2020. Khi đến nhận tiền cổ tức cổ đông mang theo Căn cước công dân/ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.<br>               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
QCG 16/06/2020 30/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) như sau:</p><p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/28/20200528_20200528 - QCG - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN.pdf">Xem thêm</a>
CLC 12/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CK: CLC) như sau:</p><p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CK: CLC) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/14/20200514_20200514 - CLC - THONG BAO NGAY DKCC TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf">Xem thêm</a>
CNT 12/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNT của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>     * Đại hội cổ đông thường niên năm 2020<br>          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>          - Thời gian họp: Dự kiến 30/06/2020<br>          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.<br>          - Nội dung họp: 1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;<br>2. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;<br>3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;<br>4. Thông qua phương án phát hành tăng vốn và hoán đổi nợ thành vốn góp;<br>5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2020;<br>6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019;<br>7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020;<br>          - Nội dung họp: 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
CSV 12/06/2020 25/06/2020 Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (mã CK: CSV) như sau:</p><p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (mã CK: CSV) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/26/20200526_20200526 - CSV - TB NDKCC tra co tuc dot 3.2019.pdf">Xem thêm</a>
DDH 12/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020<br>          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông<br>          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng – Số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.<br>          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;<br>+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;<br>+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;<br>+ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;<br>          - Nội dung họp: + Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020;<br>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;<br>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
SCO 12/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCO của CTCP Công nghiệp Thủy sản như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020<br>          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>          - Thời gian họp: Thông báo sau.<br>          - Địa điểm tổ chức họp: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.<br>          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.<br>+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020.<br>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.<br>+ Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.<br>+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định (nếu có).
SSN 12/06/2020 30/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSN của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020<br>          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>          - Thời gian họp: dự kiến: 30/06/2020<br>          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM<br>          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
TAR 12/06/2020 29/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020<br>          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>          - Thời gian họp: 8h30, ngày 29/06/2020<br>          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ gửi thư mời cho cổ đông<br>          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
VNI 12/06/2020 17/07/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNI của CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>     * Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020<br>          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)<br>          - Thời gian họp: dự kiến ngày 17/07/2020<br>          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tầng G Block A5-01.02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P.Phú Mỹ, Quận 07, TP.HCM.<br>          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;<br>+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019;<br>+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;<br>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;<br>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.