MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
SCY 14/03/2022 15/04/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCY của CTCP Đóng tàu Sông Cấm như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 15/04/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 5 của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Tổng giám đốc; sửa đổi điều lệ và các quy chế (nếu có); mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định
PMT 16/02/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2022, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Công ty;<br>+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;<br>+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;<br>+ Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;<br>+ Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát;<br>+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;<br>+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
QNS 14/02/2022 02/04/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 02/04/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
HPD 14/02/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 3 năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CMG 10/02/2022 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CK: CMG) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/25/20220125_20220124 - CMG - TB NDKCC tra co tuc nam 2020 bang co phieu.pdf">Xem thêm</a>
APH 10/02/2022 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo</span>&nbsp;ngày ĐKCC nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã CK: APH) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/26/20220126_20220126 - APH - NDKCC phat hanh co phieu tu nguon von csh.pdf">Xem thêm</a>
NTH 09/02/2022 25/02/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 25/02/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện nước trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/02/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
MRF 09/02/2022 22/02/2022 Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MRF của CTCP Merufa như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/02/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. HCM mang theo CMND/Căn cước công dân của cổ đông (sao y công chứng), Sổ cổ đông (bản photo) từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00) bắt đầu từ ngày 22/02/2022.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đến Công ty ngoài những giấy tờ trên, người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
VIM 09/02/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIM của CTCP Khoáng sản Viglacera như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;<br>+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;<br>+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022;<br>+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;<br>+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;<br>+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
MCG 09/02/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p><span><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo</span>&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của&nbsp;Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (mã CK: MCG)&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/20/20220120_20220120 - MCG - TB ve ngay dkcc de DHCD TN.pdf">Xem thêm</a>
DL1 09/02/2022 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng 5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy.<br>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (585:100) x 5 = 29,25 cổ phiếu. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Anpha Seven (120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào các ngày làm việc trong tuần, khi đi mang theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
ITD 08/02/2022 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
<p><span>Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã CK: ITD) như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/24/20220124_20220124 - ITD - TB NDKCC tra co tuc nam 2020 bang co phieu.pdf">Xem thêm</a>
SD2 08/02/2022 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD2 của CTCP Sông Đà 2 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong quý I năm 2022 (ngày chính thức Công ty sẽ có thông báo sau)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
PVO 07/02/2022 10/03/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV Oil như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 10/03/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;<br>+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;<br>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022;<br>+ Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;<br>+ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;<br>+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022;<br>+ Bầu bổ sung Thành viên HĐQT;<br>+ Các vấn đề khác (nếu có).
DAG 07/02/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022&nbsp;của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã CK: DAG) như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/20/20220120_20220119 - DAG - TB NDKCC to chuc DHDCD thuong nien nam 2022.pdf">Xem thêm</a>
THS 07/02/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THS của CTCP Thanh Hoa - Sông Đà như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại 25 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
SHX 07/02/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập (theo tờ trình của Ban kiểm soát) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Từ 14/02/2022 đến 17h00’ ngày 23/02/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, Tp. Hồ Chí Minh.
SRF 28/01/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền&nbsp;lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của&nbsp;&nbsp;Công ty Cổ phần SEAREFICO (mã CK: SRF)&nbsp;như sau:&nbsp;</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/24/20220124_20220124 - SRF - TB ngay dkcc lay y kien co dong bang vb.pdf">Xem thêm</a>
SKN 28/01/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKN của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa năm 2022.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 02/03/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa – Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ORS 28/01/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của&nbsp;Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã CK: ORS)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/20/20220120_20220120 - ORS - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2022.pdf">Xem thêm</a>