MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
BRR 17/12/2020 28/01/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/27/1.BRR_2020.11.27_111d84b_CBTT_chot_DS_tam_ung_co_tuc_2020_BRR.pdf">Xem thêm</a>
KDC 17/12/2020 18/01/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido&nbsp;công bố thông báo&nbsp;và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/24/20201124_20201124 - KDC - CBTT NQ va TB Vv tam ung co tuc nam 2020 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
TRC 17/12/2020 15/01/2021 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>&nbsp;Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh&nbsp;công bố&nbsp;Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/25/20201124_20201124 - TRC - NQ HDQT Ve Tam Ung Co Tuc Dot 1 Nam 2020.pdf">Xem thêm</a>
NLG 14/12/2020 29/12/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 453 đồng/CP
<p>Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long&nbsp;công bố thông báo&nbsp;và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/26/20201126_20201126 - NLG - Tam ung co tuc dot 1 2020 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
MVC 10/12/2020 30/12/2020 Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 70 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/25/1.MVC_2020.11.25_62fc585_29999bn_20201123_1.PDF">Xem thêm</a>
MVC 10/12/2020 30/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 730 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/25/1.MVC_2020.11.25_62fc585_29999bn_20201123_1.PDF">Xem thêm</a>
PGI 10/12/2020 28/12/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex&nbsp;thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/25/20201125_20201125 - PGI - TBNDKCC chot danh sach co dong tra co tuc.PDF">Xem thêm</a>
FCN 10/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
<p>Công ty Cổ phần FECON&nbsp;thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/26/20201126_20201126 - FCN - NQ HDQT tra co tuc 2019 bang co phieu.PDF">Xem thêm</a>
PHR 09/12/2020 04/02/2021 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
<p>Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa&nbsp;thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/24/20201124_20201124 - PHR - NQ HDQT so 17 vv tam ung co tuc dot 1 nam 2020 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
CTI 09/12/2020 24/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
<p>Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO&nbsp;thông báo&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/23/20201123_20201123 - CTI - Thong bao ve ngay DK cuoi cung thuc hien quyen nhan co tuc nam 2019.pdf">Xem thêm</a>
CTI 09/12/2020 24/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo</span>&nbsp;ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/25/20201125_20201125 - CTI - TBNDKCC chot danh sach tra co tuc.pdf">Xem thêm</a>
TPS 09/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến thông qua việc tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 14% VĐL lên 20% VĐL.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn 720 QL1A, KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
TMG 08/12/2020 23/12/2020 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/26/1.TMG_2020.11.26_1730534_So_3107CBTT__Cong_bo_TT_bat_thuong_daky.pdf">Xem thêm</a>
TVB 08/12/2020 21/12/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>&nbsp;Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt&nbsp;thông báo&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền&nbsp; như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/26/20201126_UBCK_20201126_TVB_CBTT chi tra co tuc bang tien 10_ky so.pdf">Xem thêm</a>
THB 07/12/2020 30/12/2020 Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 400 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/23/1.THB_2020.11.23_d7bf092_29935bn_20201120_1.PDF">Xem thêm</a>
KIP 07/12/2020 24/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KIP của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 24/12/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
CVN 07/12/2020 18/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/24/1.CVN_2020.11.24_88d911d_CVN_CV37_Ngay_dki_cuoi_cung_de_quyen_nhan_co_tuctrang13.pdf">Xem thêm</a>
HSG 07/12/2020 21/01/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2020-2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/24/20201124_20201124 - HSG - TB ngay dkcc de DHCD thuong nien.pdf">Xem thêm</a>
CVN 07/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/24/1.CVN_2020.11.24_88d911d_CVN_CV37_Ngay_dki_cuoi_cung_de_quyen_nhan_co_tuctrang13.pdf">Xem thêm</a>
SSI 07/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo</span>&nbsp;ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/24/20201124_20201124 - SSI -TB ngay DKCC lay y kien CD bang van ban.pdf">Xem thêm</a>