MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
CMS 02/10/2020 26/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/11/1.CMS_2020.9.11_3715e8c_TB_25_10.09.2020__Ngay_chot_dang_ky_cuoi_cung_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban.pdf">Xem thêm</a>
CMS 02/10/2020 26/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMS của CTCP CMVIETNAM như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Thay đổi Trụ sở chính Công ty.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Tầng 12, Tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
TS3 02/10/2020 20/10/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TS3 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 và 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 20/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Trường Sơn 532 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/10/2020. Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
RTB 02/10/2020 15/10/2020 Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 200 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RTB của CTCP Cao su Tân Biên như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cao su Tân Biên, Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
SHN 02/10/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHN của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông<br>+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;<br>+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;<br>+ Thay đổi trụ sở chính của Công ty;<br>+ Phát hành trái phiếu ra công chúng<br>+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022).
NST 01/10/2020 29/10/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/17/1.NST_2020.9.17_7c2b3d4_TB_502.pdf">Xem thêm</a>
NSC 01/10/2020 27/10/2020 Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã CK: NSC)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/14/20200914_20200911 - NSC - TB NDKCC thanh toan co tuc nam 2019 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
HNP 01/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/11/1.HNP_2020.9.11_570d27d_Thong_bao_va_nghi_quyet_ve_ngay_dang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban.pdf">Xem thêm</a>
HNP 01/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNP của CTCP Hanel Xốp Nhựa như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa (B15, đường CN 6, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội)
HDB 01/10/2020 Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của&nbsp;Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (mã CK: HDB) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/16/20200916_20200916 - HDB - TB Chot DS tra co tuc bang CP dot 1 nam 2019 va PH CP tu NVCSH.pdf">Xem thêm</a>
SKH 30/09/2020 22/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKH của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
SKV 30/09/2020 08/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKV của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 23/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
SKH 30/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/14/1.SKH_2020.9.14_fd565a5_CBTT_sign.pdf">Xem thêm</a>
POS 29/09/2020 30/10/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POS của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 30/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu) tại Văn phòng CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, địa chỉ: Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời gian nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 30/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
CNG 29/09/2020 23/10/2020 Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
<p>Công ty Cổ phần CNG Việt Nam&nbsp;thông báo&nbsp;ngày ĐKCC để nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/10/20200910_20200910 - CNG - TB NDKCC chot danh sach tra co tuc.pdf">Xem thêm</a>
VNM 29/09/2020 15/10/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/28/20200828_20200828 - VNM - Thong bao chot dscd tra co tuc va pht co phieu.pdf">Xem thêm</a>
TNP 29/09/2020 15/10/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNP của CTCP Cảng Thị Nại như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (02 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
AG1 29/09/2020 14/10/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AG1 của CTCP 28.1 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: dự kiến ngày 14/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua nhân sự từ nhiệm, nhân sự bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
CCA 29/09/2020 12/10/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/18/1.CCA_2020.9.18_564e991_25711bn_20200917_1.PDF">Xem thêm</a>
TTV 29/09/2020 09/10/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,580 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTV của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 15,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.580 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 09/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, vui lòng đăng ký theo mẫu đăng trên http://visitec.vn và gửi về công ty chậm nhất trước ngày 08/10/2020.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.