MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
AAA 08/11/2021 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo</span>&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/29/20201229_20201229 - AAA - TB chot danh sach dai hoi bat thuong2021.pdf">Xem thêm</a>
DRL 18/03/2021 19/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK: DRL) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/8/20210108_20210108 - DRL - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHDCD Thuong Nien 2021.pdf">Xem thêm</a>
HCM 16/03/2021 22/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của&nbsp;Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: HCM)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/28/20210128_20210127 - HCM - TB ngay DKCC hop DHDCD TN 2021.pdf">Xem thêm</a>
SCY 12/03/2021 15/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCY của CTCP Đóng tàu Sông Cấm như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 15/04/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 5 của Công ty thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc; sửa đổi điều lệ và các quy chế (nếu có); mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định.
I10 04/03/2021 30/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu I10 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: dự kiến trước 30/04/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong Thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Nội dung và tài liệu Đại hội sẽ được đăng trên website Công ty (www.inco10.com)
TNG 04/03/2021 25/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến 25/04/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; thông qua việc chi cổ tức năm 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2021; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
CPC 04/03/2021 25/03/2021 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 25/03/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 25/03/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
ATA 02/03/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATA của CTCP NTACO như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và kế hoạch trong năm 2021, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.
DVC 01/03/2021 07/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVC của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến 07/04/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2 – Nhà hàng Cảng – Số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ thông báo sau)
VNH 01/03/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNH của CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và kế hoạch trong năm 2021, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.
HTV 26/02/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của&nbsp;Công ty Cổ phần Logistics Vicem (mã CK: HTV)</span>&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/28/20210128_20210128 - HTV - TB NDKCC lay y kien CD bang VB.pdf">Xem thêm</a>
PRC 25/02/2021 20/03/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/03/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thống nhất thông qua các nội dung chính tại Đại hội:<br>+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;<br>+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021;<br>+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2020;<br>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;<br>+ Các tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2020.
PSD 25/02/2021 16/03/2021 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSD của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 16/03/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
KHB 25/02/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHB của CTCP Khoáng sản Hòa Bình như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và kế hoạch trong năm 2021, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.
DAC 25/02/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAC của CTCP Viglacera Đông Anh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15/03/2021 đến ngày 10/04/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh, tổ 35 – thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CMC 25/02/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMC của CTCP Đầu tư CMC như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 29 tháng 04 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2021;<br>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;<br>+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2025);<br>+ Các nội dung khác có liên quan.
VIN 25/02/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIN của CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.
NGC 24/02/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trên thư mời Cổ đông tham dự Đại hội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trên thư mời Cổ đông tham dự Đại hội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về việc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và kết quả hoạt động SXKD năm 2020;<br>+ Kế hoạch SXKD năm 2021;<br>+ Báo cáo BKS về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020;<br>+ Các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động SXKD; tình hình tài chính của Công ty và các vần đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội;<br>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.<br>+ Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
PAS 23/02/2021 24/03/2021 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAS của CTCP Quốc tế Phương Anh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 24/03/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.<br>- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: 1.234x10/100=123,4 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 123 cổ phần, số 0,4 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu làm thủ tục nhận tức tại trụ sở Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
PAS 23/02/2021 Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAS của CTCP Quốc tế Phương Anh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 24/03/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.<br>- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: 1.234x10/100=123,4 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 123 cổ phần, số 0,4 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu làm thủ tục nhận tức tại trụ sở Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;