MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
HHS 15/10/2014 Giao dịch bổ sung - 19,114,293 CP
Ngày 03/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 928/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã CK: HHS) như sau:<br><blockquote> <p class="MsoNormal" style="text-indent:.25in"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 380/QĐ-SGDHCM ngày 01/10/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 19.114.293 cổ phiếu</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và chào bán cổ phiếu ra công chúng</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 57.364.241 cổ phiếu</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 573.642.410.000 đồng</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/10/2014</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày chính thức giao dịch: 15/10/2014</span></p> </blockquote>
TCO 14/10/2014 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,160,000 CP
Ngày 10/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ Phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã CK: TCO) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau: <br><blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: <b style="mso-bidi-font-weight: normal">12.870.000 cổ phiếu </b>(<i style="mso-bidi-font-style: normal">Mười hai triệu tám trăm bảy mươi ngàn cổ phiếu</i>)<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><!--?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"?--><o:p></o:p></b></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: <b style="mso-bidi-font-weight: normal">1.160.000 cổ phiếu</b><span style="COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal">(Một triệu một trăm sáu mươi ngàn <span style="COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold">cổ phiếu)</span></i><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá):<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> 11.600.000.000 đồng</b> (<i style="mso-bidi-font-style: normal">Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng</i>)<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: <b style="mso-bidi-font-weight: normal">14.030.000 cổ phiếu</b><span style="COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal">(Mười bốn triệu không trăm ba mươi ngàn <span style="COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold">cổ phiếu)</span></i><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): <b style="mso-bidi-font-weight: normal">140.300.000.000 đồng</b> (<i style="mso-bidi-font-style: normal">Một trăm bốn mươi tỷ ba trăm triệu đồng</i>)<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: <b style="mso-bidi-font-weight: normal">14/10/2014</b><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Lý do thay đổi niêm yết: P<span style="mso-bidi-font-weight: bold">hát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ</span>.<o:p></o:p></span></p></blockquote>
VIC 14/10/2014 Giao dịch bổ sung - 1,339,743 CP
Ngày 07/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 937/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mac CK: VIC) như sau:<br><blockquote> <p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 383/QĐ-SGDHCM ngày 03/10/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với nội dung như sau:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">-<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.339.743 cổ phiếu</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">-<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">- <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.421.651.001 cổ phiếu</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">-<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 14.216.510.010.000 đồng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">- <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/10/2014</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">- <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Ngày chính thức giao dịch: 14/10/2014</span></p> </blockquote>
ITQ 14/10/2014 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,205,998 CP
<br>
CNC 14/10/2014 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,156,785 CP
<br>
ASD 13/10/2014 Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 4,000,000 CP
<a href="http://hnx.vn/web/guest/tin-upcom?p_p_id=newnyuc_WAR_HnxIndexportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_newnyuc_WAR_HnxIndexportlet_anchor=viewAction&_newnyuc_WAR_HnxIndexportlet_cmd=dlAction&_newnyuc_WAR_HnxIndexportlet_dl_link=%2Fftpserver%2F2014_9_W3%2F10_20146e88bdUntitled-1.jpg" title="Tải về">/ftpserver/2014_9_W3/10_20146e88bdUntitled-1.jpg</a>
KDC 13/10/2014 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 42,525,127 CP
Ngày 09/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 390/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã CK: KDC) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau: <br><p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -14.05pt; MARGIN: 0in 0in 6pt 49.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: <b style="mso-bidi-font-weight: normal">214.128.270 cổ phiếu</b> (<i style="mso-bidi-font-style: normal">Hai trăm mười bốn triệu một trăm hai mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi cổ phiếu</i>) <!--?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"?--><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -14.05pt; MARGIN: 0in 0in 6pt 49.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: <b><span style="COLOR: black">42.525.127 </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal">cổ phiếu</b> <i style="mso-bidi-font-style: normal">(Bốn mươi hai triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn một trăm hai mươi bảy <span style="COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold">cổ phiếu)</span></i><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -14.05pt; MARGIN: 0in 0in 6pt 49.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (<i style="mso-bidi-font-style: normal">theo mệnh giá</i>):<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> 425.251.270.000</b> <b style="mso-bidi-font-weight: normal">đồng</b> <i style="mso-bidi-font-style: normal">(Bốn trăm hai mươi lăm tỷ hai trăm năm mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng)</i><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -14.05pt; MARGIN: 0in 0in 6pt 49.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: <b style="mso-bidi-font-weight: normal">256.653.397</b> <b style="mso-bidi-font-weight: normal">cổ phiếu</b> (<i style="mso-bidi-font-style: normal">Hai trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn ba trăm chín mươi bảy cổ phiếu</i>)<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -14.05pt; MARGIN: 0in 0in 6pt 49.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (<i style="mso-bidi-font-style: normal">theo mệnh giá</i>): <b style="mso-bidi-font-weight: normal">2.566.533.970.000 đồng</b> (Hai nghìn năm trăm sáu mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi ba triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: <b style="mso-bidi-font-weight: normal">13/10/2014</b><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0in 0in 6pt 49.65pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 49.65pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-AU">Lý do thay đổi niêm yết: <span style="mso-bidi-font-weight: bold">phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo </span>Thông báo ngày đăng ký cuối cùng số 843/TB-SGDHCM ngày 03/09/2014 của SGDCK TPHCM<span style="mso-bidi-font-weight: bold">.</span><o:p></o:p></span></p>
PDN 13/10/2014 Giao dịch bổ sung - 4,115,989 CP
Ngày 02/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 926/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:<br><blockquote> <p class="MsoNormal" style="text-indent:.25in"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 381/QĐ-SGDHCM ngày 02/10/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.115.989 cổ phiếu</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành <span style="mso-bidi-font-weight:bold">cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu </span>theo Thông báo số 767/TB-SGDHCM ngày 04/08/2014.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.347.987 cổ phiếu</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 123.479.870.000 đồng</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/10/2014</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày chính thức giao dịch: 13/10/2014</span></p> </blockquote>
MBB 13/10/2014 Giao dịch bổ sung - 33,768,750 CP
Ngày 06/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 934/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã CK: MBB) như sau:<br><blockquote> <p class="MsoNormal" style="text-indent:.25in"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 384/QĐ-SGDHCM ngày 03/10/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 33.768.750<span style="color:black;mso-bidi-font-weight:bold"> </span>cổ phiếu</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Lý do thay đổi niêm yết: <span style="mso-bidi-font-weight:bold">phát hành cổ phiếu để trả cổ tức <span style="color:black">đợt 02 </span>năm 2013 cho cổ đông hiện hữu theo </span>Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014<span style="mso-bidi-font-weight: bold">. </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.159.393.750 cổ phiếu </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 11.593.937.500.000 đồng</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/10/2014</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày chính thức giao dịch: 13/10/2014</span></p> </blockquote>
TIG 10/10/2014 Giao dịch bổ sung - 10,000,000 CP
<br>
HVG 10/10/2014 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,999,817 CP
Ngày 08/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 388/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:<br><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt " times="" new="" roman""="">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" arial","sans-serif""="" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 119.999.993 cổ phiếu (<i style="mso-bidi-font-style:normal">Một trăm mười chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba cổ phiếu</i>) </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt " times="" new="" roman""="">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" arial","sans-serif""="" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 11.999.817<span style="color:black"> </span>cổ phiếu <i style="mso-bidi-font-style:normal">(Mười một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm mười bảy <span style="color:black">cổ phiếu)</span></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt " times="" new="" roman""="">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" arial","sans-serif""="" lang="EN-AU">Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 119.998.170.000 đồng (<i style="mso-bidi-font-style:normal">Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)</i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt " times="" new="" roman""="">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" arial","sans-serif""="" lang="EN-AU">Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 131.999.810 cổ phiếu (<i style="mso-bidi-font-style:normal">Một trăm ba mươi mốt triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm mười cổ phiếu</i>)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt " times="" new="" roman""="">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" arial","sans-serif""="" lang="EN-AU">Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.319.998.100.000 đồng (<i style="mso-bidi-font-style: normal">Một nghìn ba trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu một trăm nghìn đồng</i>)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt " times="" new="" roman""="">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" arial","sans-serif""="" lang="EN-AU">Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/10/2014</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt " times="" new="" roman""="">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" arial","sans-serif""="" lang="EN-AU">Lý do thay đổi niêm yết: <span style="color:black">phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</span>. </span></p> </blockquote><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->
KTT 10/10/2014 Giao dịch bổ sung - 80,000 CP
<br>
E1VFVN30 10/10/2014 Giao dịch bổ sung - 1,600,000 CP
Ngày 0/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 949/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch Chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau:<br>Nội dung:<br>Ngày 0/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 949/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch Chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau:<br><blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; letter-spacing:-.6pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">                  </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Quỹ hoán đổi danh mục niêm yết: Quỹ ETF VFMVN30</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; letter-spacing:-.6pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">                  </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (Công ty VFM)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; letter-spacing:-.6pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">                  </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1 , Tp.HCM, Việt Nam </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; letter-spacing:-.6pt" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">                  </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Điện thoại: (84.8) 3825 1488<span style="mso-tab-count:2">                           </span>Fax: (84.8) 3825 1489</span></p> <p class="MsoNormal" style="tab-stops:.25in"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:" lang="EN-AU"><span style="mso-tab-count:1">      </span>Được thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ ETF</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Mã chứng khoán: E1VFVN30</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Mệnh giá: 10.000 đồng </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 20.200.000 chứng chỉ quỹ</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.600.000 chứng chỉ quỹ</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Lý do thay đổi niêm yết: Thay đổi niêm yết do thực hiện giao dịch hoán đổi </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 21.800.000 chứng chỉ quỹ</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 218.000.000.000 đồng</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/10/2014</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0in;text-indent:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:.25in"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày chính thức giao dịch: 10/10/2014</span></p> </blockquote>
KLF 10/10/2014 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 74,000,000 CP
<br>
NHC 10/10/2014 Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,520,771 CP
<br>
PAN 10/10/2014 Giao dịch bổ sung - 20,181,248 CP
Ngày 03/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 929/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (mã CK: PAN) như sau:<br><blockquote> <p class="MsoNormal" style="text-indent:.25in"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 379/QĐ-SGDHCM ngày 01/10/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 20.181.248 cổ phiếu</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 60.543.748 cổ phiếu</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 605.437.480.000 đồng</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/10/2014</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol" lang="EN-AU"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt ">         </span></span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:" lang="EN-AU">Ngày chính thức giao dịch: 10/10/2014</span></p> </blockquote>
PRO 10/10/2014 Giao dịch lần đầu - 3,000,000 CP
DBT 09/10/2014 Giao dịch bổ sung - 3,999,895 CP
<br>
SII 09/10/2014 Giao dịch bổ sung - 18,370,000 CP
Ngày 05/12/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1006/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã CK: SII) như sau:<br> <ul style="margin-top:0in" type="disc"><li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Số lượng: 18.370.000 cổ phiếu<span style="color:black;mso-bidi-font-weight:bold"> </span><i style="mso-bidi-font-style:normal">(Mười tám triệu ba trăm bảy mươi ngàn <span style="color:black;mso-bidi-font-weight:bold">cổ phiếu).</span></i></span></li><li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2013.</span></li><li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 183.700.000.000 đồng (<i style="mso-bidi-font-style: normal">Một trăm tám mươi ba tỷ bảy trăm triệu đồng</i>) </span></li><li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Theo phương án chào bán số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành (ngày hoàn tất đợt phát hành 08/10/2013)</span></li><li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Ngày niêm yết có hiệu lực: 09/12/2013</span></li><li class="MsoNormal" style="mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" lang="EN-AU">Ngày chính thức giao dịch: 09/10/2014.</span></li></ul>
VMI 09/10/2014 Giao dịch lần đầu - 5,400,000 CP