MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
HDW 03/06/2022 30/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Từ 08h00 phút thứ 5 ngày 30 tháng 06 năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 3 trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương, số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;<br>+ Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;<br>+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; <br>+ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2027;<br>+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;<br>+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;<br>+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;<br>+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.<br>Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 09 tháng 06 năm 2022.
PXI 03/06/2022 29/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXI của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 8h ngày 29/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.<br>+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.<br>+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS<br>+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.<br>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.<br>+ Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Chia cổ tức năm 2021.
DCH 03/06/2022 24/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:<br>a. Các báo cáo:<br>+ Báo cáo hoạt động quản trị năm 2021 của Hội đồng quản trị;<br>+ Báo cáo kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát;<br>+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;<br>+ Báo cáo về dự án tại khu đất phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: b. Các tờ trình:<br>+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;<br>+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;<br>+ Thông qua kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2022;<br>+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;<br>+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;<br>+ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;<br>c. Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
FIR 03/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của&nbsp;&nbsp;Công ty Cổ phần Địa ốc First Real như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/23/20220523_20220523___fir___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_2022.pdf">Xem thêm</a>
CTS 02/06/2022 04/07/2022 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2
<p><span>Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của&nbsp;Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/29/20220429_20220429___cts___tb_ngay_dkcc_de_dhcd_bat_thuong_lan_2.pdf">Xem thêm</a>
VMS 02/06/2022 30/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMS của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 30/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại Hải Phòng (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
ICT 02/06/2022 30/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;&nbsp;để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của&nbsp;Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/19/20220519_20220518___ict___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2022.pdf">Xem thêm</a>
THN 02/06/2022 24/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THN của CTCP Cấp nước Thanh Hóa như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;<br> + Báo cáo của Hội đồng quản trị;<br> + Báo cáo của Ban kiểm soát;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;<br> + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;<br> + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022;<br> + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
DHP 02/06/2022 22/06/2022 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHP của CTCP Điện cơ Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) kể từ ngày 22/06/2022. Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông; Giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân); Giấy ủy quyền có chứng thực (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
HNI 02/06/2022 20/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,300 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNI của CTCP May Hữu Nghị như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 20/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP. HCM (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2022; người sở hữu xuất trình Giấy chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
THG 02/06/2022 15/06/2022 Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu của&nbsp;Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220525___thg___ngay_dkcc_tra_co_tuc_bang_tien_mat_va_cp.pdf">Xem thêm</a>
SAV 02/06/2022 10/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021, phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của&nbsp;Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã CK: SAV) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/20/20220520_20220520___sav___tb_dkcc_tra_co_tuc_nam_2021__phat_hanh_co_phieu_tu_nvcsh.pdf">Xem thêm</a>
ACB 02/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của&nbsp;Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220525___acb___tb_ndkcc_tra_co_tuc_2021_bang_cp.pdf">Xem thêm</a>
DLD 02/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLD của CTCP Du lịch ĐăkLăk như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến tháng 6 năm 2022, TCPH sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông theo chương trình ĐHĐCĐ.
SPI 02/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPI của CTCP SPIRAL GALAXY như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
SAV 02/06/2022 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021, phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của&nbsp;Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã CK: SAV) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/20/20220520_20220520___sav___tb_dkcc_tra_co_tuc_nam_2021__phat_hanh_co_phieu_tu_nvcsh.pdf">Xem thêm</a>
SJD 02/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của&nbsp;Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã CK: SJD) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/20/20220520_20220520___sjd___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2022.pdf">Xem thêm</a>
THG 02/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu của&nbsp;Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220525___thg___ngay_dkcc_tra_co_tuc_bang_tien_mat_va_cp.pdf">Xem thêm</a>
NVP 01/06/2022 04/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 118.6 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NVP của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 1,1860%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 118,60 đồng) trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 04/07/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, số 220 Trần Phú, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc (trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 04/07/2022) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
SSN 01/06/2022 30/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSN của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: dự kiến ngày 30/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.