MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
DTI 26/05/2022 28/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTI của CTCP Đầu tư Đức Trung như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 28/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
CLL 26/05/2022 28/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/11/20220511_20220510___cll____tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2022.pdf">Xem thêm</a>
HVN 26/05/2022 28/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của&nbsp;&nbsp;Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/12/20220512_20220512___hvn___tb_ndkcc_tc_dhdcdtn_nam_2022.pdf">Xem thêm</a>
PXL 26/05/2022 26/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXL của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ gửi thư mời và thông báo tới các cổ đông sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;<br>+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;<br>+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;<br>+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều 4 Điều lệ của Công ty đã thông qua ngày 21/12/2021 để phù hợp với quy định hiện hành về mã ngành nghề trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;<br>+ Tờ trình thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;<br>+ Tờ trình về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;<br>+ Tờ trình thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;<br>+ Tờ trình thông qua danh sách nhân sự bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;<br>+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.
PV2 26/05/2022 25/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PV2 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 25/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
HDP 26/05/2022 24/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDP của CTCP Dược Hà Tĩnh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 24/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
KTC 26/05/2022 24/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 24/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022;<br>+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;<br>+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017-2022;<br>+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Xem xét, thông qua các tờ trình gồm:<br>· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.<br>· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.<br>· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: · Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.<br>· Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.<br>· Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.<br>· Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, Kế hoạch tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: · Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.<br>· Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.<br>· Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.<br>· Một số nội dung khác (nếu có).
CPH 26/05/2022 23/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPH của CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến 23/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
S55 26/05/2022 22/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
CET 26/05/2022 22/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CET của CTCP HTC Holding như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Các vấn đề thường niên (Lợi nhuận năm trước, đơn vị kiểm toán.v.v..)<br>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
PTB 26/05/2022 17/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu của&nbsp;Công ty Cổ phần Phú Tài như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/13/20220513_20220513___ptb___thong_bao_chot_danh_sach_tra_co_tuc_bang_tien_va_co_phieu.pdf">Xem thêm</a>
CAG 26/05/2022 15/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 290 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAG của CTCP Cảng An Giang như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 2,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 290 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty CP Cảng An Giang - Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) bắt đầu từ ngày 15/06/2022 và cần mang theo giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
HTC 26/05/2022 14/06/2022 Trả cổ tức đợt 4/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTC của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 14/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán, CTCP Thương Mại Hóc Môn, địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
HPD 26/05/2022 10/06/2022 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 10/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa, địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày 10/06/2022.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
GIC 26/05/2022 10/06/2022 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GIC của CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 10/06/2022 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh, Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 10/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
POV 26/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POV của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho các cổ đông<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MPT 26/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPT của CTCP Tập đoàn MPT như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Trong tháng 06/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp/thông báo mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tầng 1A, tòa nhà Star City số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;<br> + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;<br> + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;<br>+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;<br>+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và các tờ trình ủy quyền;<br>+ Các vấn đề khác.
PTB 26/05/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:4
<p><span>Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu của&nbsp;Công ty Cổ phần Phú Tài như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/13/20220513_20220513___ptb___thong_bao_chot_danh_sach_tra_co_tuc_bang_tien_va_co_phieu.pdf">Xem thêm</a>
DGT 26/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DGT của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06 năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;<br>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;<br>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;<br>- Thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022;<br>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
PXA 26/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXA của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;<br>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.