MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
LG9 26/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LG9 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 6/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Nhà số 35, Đường số 2, Khu phố 4, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>+ Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021<br>+ Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022<br>+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021<br>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên HĐQT<br>+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022<br>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
NED 26/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NED của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2022 (Cụ thể công ty sẽ thông báo trong thư mời họp)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trong thư mời họp và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc).
HPI 25/05/2022 30/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các báo cáo và tờ trình của HĐQT/BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Cụ thể:<br>o Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;<br>o Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: o Tờ trình số 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;<br>o Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;<br>o Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;<br>o Tờ trình số 6: Sửa đổi điều lệ (lần VII) - Cho phù hợp Luật DN mới;<br>o Tờ trình số 7: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi lần III);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: o Tờ trình số 8: Quy chế hoạt động của BKS;<br>o Tờ trình số 9: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)<br>o Các tờ trình khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
PRT 25/05/2022 30/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 30/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021; tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027;<br>+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;<br>+ Báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022;<br>+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021;<br>+ Tờ trình phân phối LNST năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả cho năm 2022;<br>+ Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT;<br>+ Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS;<br>+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;<br>+ Bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
NDN 25/05/2022 29/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDN của CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ thông báo cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo luật định).
MFS 25/05/2022 28/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MFS của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 3 - Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, tòa nhà Mobifone – số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Xin ý kiến cổ đông để thông qua các vấn đề sau: <br>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;<br>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;<br>+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;<br>+ Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;<br>+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);<br>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
CEG 25/05/2022 28/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEG của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 8h30 ngày 28/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp , Lô 22+23 KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Tp. Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.<br>(Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
BII 25/05/2022 28/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BII của CTCP Louis Land như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tp. Hồ Chí Minh<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:<br>+ Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;<br>+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;<br>+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;<br>+ Báo cáo của UBKT tại ĐHĐCĐ;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;<br>+ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;<br>+ Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới thay thế;<br>+ Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên UBKT và bầu bổ sung Thành viên<br>UBKT mới thay thế;<br>+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;<br>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
IMP 25/05/2022 24/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của&nbsp;&nbsp;Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/12/20220512_20220511___imp___tb_dkcc_tra_co_tuc_nam_2021.pdf">Xem thêm</a>
CCV 25/05/2022 22/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 7h30, ngày 22/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
MND 25/05/2022 17/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 560 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MND của CTCP Môi trường Nam Định như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 17/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 17/06/2022 bằng 1 trong 2 hình thức:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận chuyển khoản (nếu có số tài khoản cung cấp cho phòng Tài chính kế toán Công ty);<br>· Nhận tiền mặt: làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, Nam Định vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký;
CMK 25/05/2022 16/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 16/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
PTH 25/05/2022 15/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTH của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/06/2022 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở văn Phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
TVD 25/05/2022 08/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 08/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (phòng Thống kê - Kế toán – Tài chính) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
HKT 25/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKT của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
TVW 25/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 6/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh. Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, kế hoạch năm 2022.<br>+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2026.<br>+ Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.<br>+ Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.<br>+ Thông qua Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.<br>+ Thông qua Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2022<br>+ Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.<br>+ Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.<br>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
SD2 25/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD2 của CTCP Sông Đà 2 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022 (ngày chính thức Công ty sẽ có thông báo sau)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, thành phố Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022<br>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022;<br>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022;<br>+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;<br>+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;<br>+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;<br>+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
MIE 25/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIE của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: ½ ngày, dự kiến cuối tháng 06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, trụ sở Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – CTCP, số 7A phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
VIR 25/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIR của CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Vũng Tàu, số 1A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: * Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.<br>* Báo cáo của Ban kiểm soát.<br>* Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: * Thông qua: Chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020; Vấn đề liên quan đến việc chỉnh trang và thu hồi đất của các doanh nghiệp khu vực bãi sau Thành phố Vũng Tàu.<br>* Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
DNM 25/05/2022 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNM của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty