Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Căn cứ Thông báo số 760/TB-SGDHCM ngày 16 tháng 04 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh thông báo Về việc chuyển giao dịch cổ phiếu.

Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 20/04/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT &  PT Việt Nam HSX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 29/04/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.