Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 381/TB-SGDHN ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu DID của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 08/05/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 11/05/2020.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.