Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 1559/TB-SGDHCM ngày 11 tháng 09 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 10/09/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 FLC CTCP Tập Đoàn FLC HSX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 14/09/2020.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.