Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 199/TB-SGDHN ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 02/02/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 HHP Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng HNX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 05/02/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.