Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 1511/TB-SGDHCM ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 03/09/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 LGL CTCP ĐT & PT Đô Thị Long Giang HSX
2 TDH CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức HSX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 04/09/2020.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.