Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 31/TB-SGDHN ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 08/01/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 NHA TCT ĐT PT Nhà & Đô Thị Nam Hà Nội HNX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 08/01/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.