Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 1136/TB-SGDHN ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bổ sung cổ phiếu QTC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 01/04/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 QTC CTCP Công Trình GTVT Quảng Nam HNX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 08/04/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.