Ngân hàng đầu tư

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư gồm các dịch vụ như sau:

- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: quá trình mua bán, sáp nhập như soát xét công ty mục tiêu, định giá mua bán, tham gia đàm phán và tổ chức tư vấn luật pháp về M&A, cách thức giao dịch, chuyển nhượng vốn với đối tác.

- Tư vấn tài chính doanh nghiệp: hỗ trợ tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

- Huy động/thoái vốn: chuẩn bị hồ sơ huy động cho doanh nghiệp như Teaser, Info Memorandum IM, brochure, các tài liệu marketing khác, thăm viếng doanh nghiệp, phương án huy động/thoái vốn, chuẩn bị dữ liệu cho quá trình soát xét: hỗ trợ rà soát tài liệu pháp lý (LOI, MOU/Term Sheet, SSPA, Thay đổi đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ quá trình chuyển giao hậu huy động và sáp nhập)

- Tư vấn bảo lãnh phát hành, niêm yết chứng khoán: định giá trị doanh nghiệp, tư vấn phương án phát hành huy động vốn, IPO và niêm yết thông qua thị trường chứng khoán.