Quản lý sổ cổ đông

FNS cung cấp Dịch vụ Quản lý sổ Cổ đông cho các Tổ chức phát hành trong đó việc quản lý được quy định rõ trong các điều khoản của Hợp đồng quản lý sổ Cổ đông được ký kết giữa FNS và Tổ chức phát hành chứng khoán.

FNS sẽ được uỷ quyền toàn phần hoặc một phần từ Tổ chức phát hành (TCPH) để thực hiện tất cả hoặc một phần các công việc sau:

• Quản lý danh sách cổ đông.

• Quản lý và thực hiện quyền.

• Quản lý việc xác nhận và chuyển nhượng cho cổ đông.

• Quản lý điều chỉnh thông tin cho cổ đông.

• Thực hiện chế độ báo cáo cho TCPH.

• Lưu ký chứng khoán khi niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.