Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?

Cùng là phát hành cổ phiếu song nhiều công ty lại lựa chọn phát hành riêng lẻ thay vì phát hành ra công chúng. Đâu là điểm khác biệt của 2 loại hình phát hành này?

Vì sao doanh nghiệp lại lựa chọn phát hành riêng lẻ?

 • Công ty không đủ tiêu chuẩn để phát hành ra công chúng
 • Số lượng vốn cần huy động nhỏ, mục đích chọn phát hành riêng lẻ để giảm chi phí; phát hành cho cán bộ công nhân viên chức của công ty
 • Công ty phát hành cổ phiếu nhằm mục đích duy trì các mối quan hệ trong kinh doanh
 • Tất cả các ý trên đều đúng

Nhiều công ty cổ phần lựa chọn phát hành riêng lẻ bởi vì không đủ tiêu chuẩn để phát hành ra công chúng; số lượng vốn cần huy động nhỏ, mục đích chọn phát hành riêng lẻ để giảm chi phí; phát hành cho cán bộ công nhân viên chức của công ty; công ty phát hành cổ phiếu nhằm mục đích duy trì các mối quan hệ trong kinh doanh.

Theo bạn trường hợp nào sau đây gọi là phát hành cổ phiếu riêng lẻ?

 • Công ty A phát hành 10 triệu trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
 • Công ty B phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 50%
 • Công ty C dùng 20 triệu cổ phiếu để bảo lãnh phát hành trái phiếu riêng lẻ
 • Không trường hợp nào đúng

Phát hành riêng lẻ là việc phát hành trong đó chứng khoán được bán trong phạm vi một số người nhất định với những điều kiện hạn chế và khối lượng phát hành phải đạt một mức nhất định.

Tại Việt Nam, chào bán cổ phần riêng lẻ là hình thức bán cổ phần trực tiếp và không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng cho một trong các đối tượng sau: Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Phát hành riêng lẻ có gì khác so với phát hành ra công chúng?

 • Phát hành ra công chúng có số nhà đầu tư từ 100 trở lên, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp
 • Phát hành riêng lẻ ít tốn kém chi phí tiến hành chào bán hơn
 • Phát hành riêng lẻ thường có giá trị phát hành nhỏ với số lượng người mua ít
 • Tất cả các ý trên đều đúng

Việc phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là để xác định những người phát hành rộng rãi ra công chúng phải là những công ty có chất lượng cao, hoạt động kinh doanh tốt, nhằm bảo về cho công chúng đầu tư. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để xây dựng một thị trường chứng khoán an toàn, công khai và hiệu quả.

Trạng Chứng

FILI