Công ty cổ phần Chứng khoán Funan (FNS) xin thông báo về việc hủy bán giải chấp chứng khoán của cổ đông nội bộ như sau:

Tên Khách hàng: Nguyễn Xuân Trường

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Cổ phiếu bán giải chấp: VPG

Số lượng dự kiến bán giải chấp: 400.000 cổ phiếu

Thời điểm dự kiến bán giải chấp: từ 14h30 ngày 19/06/2020.

Lý do hủy bán giải chấp: Khách hàng đã hoàn thành ký quỹ bổ sung theo quy định.

Trân trọng!