Công ty cổ phần Chứng khoán Funan (FNS) xin thông báo về việc hủy bán giải chấp chứng khoán của cổ đông nội bộ như sau:

Tên Khách hàng: Trần Kim Sa

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Cổ phiếu bán giải chấp: DDG

Số lượng dự kiến bán giải chấp: từ 38,000 đến 41,000 cổ phiếu.

Thời điểm dự kiến bán giải chấp: từ 9h00 ngày 01/04/2021.

Lý do hủy bán giải chấp: Khách hàng đã hoàn thành ký quỹ bổ sung theo quy định.

Trân trọng!